Mnohočetné nekrotické dekubity po celém těle

17 Bře 2021 | Dekubity, Kasuistiky, Lokální publikace a studie

„MNOHOČETNÉ NEKROTICKÉ DEKUBITY PO CELÉM TĚLE ZAHOJENY S POMOCÍ PŘÍPRAVKŮ ŘADY L-MESITRAN“

 

Kazusitia v časopise Léčba ran, který vydává Česká společnost pro léčbu rány.

Autor: Monika Kubicová

Chirurgie – hojení ran, Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Vrchní sestra chirurgie Bohumínské městské nemocnice, a.s. popisuje případ 65 letého pacienta s mnohočetnými nekrotickými dekubity po celém těle, které vznikly po několikadenním ležení v bytě, když pacient upadl a zlomil si nohu. Všechny dekubity se podařilo zcela zahojit s pomocí přípravků řady L-Mesitran.

Závěr: Při přijetí byl pacient ve velmi špatném zdravotním stavu.
Kachektický, dehydrovaný, oběhově nestabilní, zanedbaný, plně odkázán na ošetřovatelskou péči, neschopen jakékoli sebepéče. Při vzájemné spolupráci se staniční sestrou z JIP v léčbě dekubitů a s ostatním personálem JIP a chirurgického
oddělení došlo k postupnému zhojení dekubitů. Pacient postupně zvládl chůzi v chodítku a sebepéče mimo lůžko. 

Upozornění

L-Mesitran je zdravotnický prostředek k vnějšímu použití. Před užitím čtěte příbalovou informaci.

Kontakt

Farmakovigilanční kontakt LERAM pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.cz.

Nežádoucí příhody

Máte podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí příhodu na webu SÚKL.